يک جای کار می لنگه.حق با شيطان بود!

چرا همیشه دیر می آیی؟ Why are you always late?                                             

 

دست خودم نیست. I can,t help it.                                                                     

 

نمیشه کاریش کرد. It can,t be helped.                                                             

 

حرفهایت را از دور شنیدم. I over-heard you.                                                     

 

من بی گناه هستم. I am innocent.                                                                     

 

خونسرد باش. Take it easy.                                                                           

 

سربه سرم نگذار. Don,t pull my leg.                                                               

 

حقیقت را بگو. Tell the truth.                                                                         

 

من بی گناه هستم. I am innocent.                                                                      

 

بغض گلویم را گرفته. I have a lump in my throat.                                              

 

من خودم شاهد بودم. I was an eye witness.                                                       

 

دروغ نگو. Don,t tell lies.                                                                             

 

با من روراست باش. Be frank with me.                                                           

 

من بی گناه هستم. I am innocent.                                                                     

 

از اینکه تاخیر کردم معذرت می خواهم. I apologize for my delay.                            

 

گوشش سنگینه!بلند صحبت کن. He is hard of hearing ,speak up.                            

 

....خودتی!

 

  
نویسنده : راضیه ; ساعت ۱٠:٢٩ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٥ آذر ۱۳۸۳
تگ ها :